Logowanie:

Login:
Hasło:
Najbliższe kursy:
Mów tak, żeby Cię słuchali
2018-10-16, 16:00-17:30
Nowi wykładowcy:

Regulamin konkursu „Poznaj KGHM – Wygraj wycieczkę do kopalni!”

Regulamin konkursu „Poznaj KGHM – Wygraj wycieczkę do kopalni!”
zwany dalej „Regulaminem”

§1

INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady konkursu „Poznaj KGHM – Wygraj wycieczkę do kopalni!” organizowanego na stronie www.facebook.com oraz stronie internetowej feb.ue.wroc.pl (zwanego dalej: „Konkursem”).
1. Regulamin stanowi podstawę organizowania Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
2. Organizatorem Konkursu jest Forum Edukacji Biznesowej, koło naukowe działające na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba spełniająca warunki wskazane w niniejszym Regulaminie i akceptująca Regulamin Konkursu (zwana dalej „Uczestnikiem”).
4. Celem Konkursu jest promowanie kompetencji innowacyjności jak i współpracy pomiędzy firmą KGHM Polska Miedź S.A, a kołem naukowym Forum Edukacji Biznesowej.
5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie:
2 Uczestników, którzy spełnią warunki  udziału w Konkursie, oraz dodatkowo warunki określone w § 5 ust. 1 regulaminu i najlepiej odpowiedzą na pytanie kreatywne.
oraz
3 Uczestników, którzy spełnią warunki  udziału w Konkursie i udzielą innowacyjnej odpowiedzi na pytanie kreatywne.
6. Konkurs organizowany jest w dniach: 26.04.2015r. – 03.05.2015r.
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną przewidzianą w ustawie o grach hazardowych.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami lub zarządzającymi serwisem społecznościowym Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1. Polubienie profilu Forum Edukacji Biznesowej
2. Wypełnienie zadania, czyli odpowiedzenie na pytanie „„W jaki sposób KGHM może zwiększać swoją wycenę na giełdzie papierów wartościowych? Podaj i opisz praktyczne rozwiązania, które KGHM mógłby zastosować w warunkach polskiego rynku kapitałowego.” poprzez wpisanie swojej odpowiedzi w dostępnym limicie (max 1 str. A4). Następnie przesyłając odpowiedź na e-mail konkursFEB@gmail.com . Zadanie znajduje się na stronie profilu facebookowym Forum Edukacji Biznesowej . Wysłanie e-maila z odpowiedzią na pytanie konkursowe jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

3. Konkurs trwa od godz. 20:00 dnia 25 kwietnia 2015 do dnia 3 maja 2015, do godziny 23:59.
4. W Konkursie można wziąć udział tylko raz. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego adresu e-mail.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę. Za członka najbliższej rodziny uważa się małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwo.
§3
ZASTRZEŻENIA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych lub systemu Uczestnika lub Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych lub danych osobowych osoby trzeciej przez Uczestników. Uczestnik, który podał nieprawidłowe dane osobowe, nie nabywa prawa do otrzymania nagród, o których mowa w § 4 Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu przed wyznaczonym terminem.
§4
NAGRODA W KONKURSIE
1. Nagrodą w Konkursie jest:
- 2x Zaproszenie na wycieczkę do kopalni firmy KGHM Polska Miedź S.A.
- 3x zestaw materiałów reklamowych KGHM Polska Miedź S.A.
2. Fundatorem nagrody jest KGHM Polska Miedź S.A.
§5
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY
1. Nagrodę „Zaproszenie na wycieczkę do kopalni firmy KGHM Polska Miedź S.A” otrzyma Uczestnik, który spełni warunki Konkursu i najlepiej odpowie na pytanie konkursowe oraz jest w stanie potwierdzić swoją obecność na wykładzie otwartym pt. R&D - tylko PR czy obowiązek firmy globalnej na miarę KGHM Polska Miedź S.A. organizowanym dnia 9 kwietnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane dnia 10 maja 2014 r., na profilu facebookowym koła naukowego Forum Edukacji Biznesowej.
3. Uczestnik może otrzymać Nagrodę w Konkursie wyłącznie raz.
4. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
6. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody. 
7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail przez który została wysłana odpowiedź na pytanie konkursowe. Przed przekazaniem nagrody Organizator poprosi o potwierdzenie danych, na które Nagroda ma zostać wysłana.
8. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy na adres e-mail podany w zgłoszeniu nie później niż w ciągu 3 dni od momentu ogłoszenia wyników Konkursu.
9. Zwycięzca zobowiązany jest odpowiedzieć na wiadomość e-mail od Organizatora w ciągu 72 godzin od wysłania wiadomości przez Organizatora. Uczestnik nabywa prawo do otrzymania nagrody dopiero w przypadku dostarczenia Organizatorowi odpowiedzi w formie wiadomości e-mail, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
10. Nagroda zostanie przekazana osobiście, co jest tożsame z odbiorem i pokwitowaniem odbioru Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu. Zwycięzca, aby mógł otrzymać Nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko.
11. Podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Zwycięzcy Nagrody.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu. 
13. Nagroda nieodebrana lub nierozdysponowana pozostaje własnością Organizatora.
§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje niniejszy Regulamin i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Konkursu, identyfikacji Uczestników, wydania nagrody, o której mowa w § 4 Regulaminu, ogłoszenia danych osobowych Zwycięzcy na stronie internetowej Organizatora.
2. Dane przekazywane w Konkursie są niezbędne do wzięcia w nim udziału.

§8
GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
1. Podmiotem gromadzącym oraz przetwarzającym dane osobowe Uczestników jest Organizator („Administrator danych”).
2. Organizator korzysta ze środków zabezpieczających mających na celu ochronę danych osobowych uczestnika przed ich ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą, nie może jednak zapewnić bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające na uzasadnionych podstawach poza jej kontrolą.
1. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Organizator zastrzega jednak, że jakakolwiek zmiana lub usunięcie danych osobowych może skutkować wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody, o której mowa w § 4 Regulaminu.
2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska oraz miasta) na liście laureatów Konkursu, na stronie internetowej Organizatora.
§9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU
1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem, że zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Konkursie.
4. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zarówno uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem startu konkursu.
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies. Zamknij